Boy’s Teams:

U-18: Smithtown Thunder

U-18: Smithtown Dynamo

U-17: Smithtown Galaxy

U-17: Smithtown Cyclones

U-16: Smithtown Roma

U-16: Smithtown Scorpions

U-15: Smithtown Chelsea

U-15: Smithtown Inferno

U-14: Smithtown Hurricanes

U-14: Smithtown Hawks

U-13: Smithtown United

U-13: Smithtown Raptors

U-12: Smithtown Bayern

U-12: Smithtown Gunners

U-11: Smithtown Explosion

U-11: Smihtown Wizards

U-11: Smithtown Breakout

U-11: Smithtown Impact

U-10: Smithtown Avalanche

U-10: Smithtown Storm

U-9:   Smithtown Elite

U-9:   Smithtown Titans

U-9:   Smithtown Strikers

 

 

Girl's Teams

U-16: Smithtown Hotspur

U-16: Smithtown Firebirds

U-15: Smithtown Crimson Tide

U-15: Smithtown Dynamite

U-14: Smithtown Stars

U-14: Smithtown Warriors

U-14: Smithtown Nitro

U-13: Smithtown Flames

U-13: Smithtown Cobras

U-13: Smithtown Chargers

U-12: Smithtown Cosmos

U-12: Smithtown Panthers

U-12: Smithtown Legacy

U-12: Smithtown Heat 

U-11: Smithtown Ambush

U-11: Smithtown Eagles

U-11: Smithtown Sharks

U-10: Smithtown Revolution

U-10: Smithtown Renegades

U-9:   Smithtown Fury

U-9:   Smithtown Toros